Создавањето на светот и човекот [aудио]

45345386_0

Во книгата „Сотворение мира и человека“, протоереј Константин Пархоменко убедливо докажува дека современите научни сознанија не го негираат библискиот Шестоднев. Превод и аудио снимка на предговорот и првите три поглавја од книгата (22 мин.):